De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties

De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties werd in 2007 in het leven geroepen om initiatieven te belonen die met succes de principes van duurzaamheid integreren in hun dagelijkse werking. Ondernemingen, lokale overheden, verenigingen, culturele projecten of initiatieven uit de sociale economie, allemaal maken ze kans op de Grote Prijs als ze een “360°-visie”  hebben. Concreet betekent dit dat ze de vier dimensies van duurzame ontwikkeling een plaats geven in hun dagelijkse werking: aandacht voor milieu (PLANET) en sociaal welzijn (PEOPLE), een economisch houdbaar model (PROSPERITY) en een participatieve aanpak (PARTICIPATION).

Door duurzame initiatieven in de kijker te zetten, wil de Grote Prijs projectbeheerders en actoren inspireren die bezig zijn met verandering. Bovendien biedt de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties een unieke gelegenheid om bruggen te smeden tussen verantwoordelijken uit verschillende sectoren en met verschillende achtergronden.

Een visie over duurzame ontwikkeling…

“Duurzame ontwikkeling speelt in op de behoeften van het heden, zonder de capaciteit van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in het gedrang te brengen.” Rapport Brundtland -1987

Om deze doelstelling te bereiken, moet elk beleid dat duurzame ontwikkeling nastreeft bij alle keuzes en praktijken simultaan en op harmonieuze wijze de economische, ecologische en sociale dimensies met elkaar verzoenen.

Een dergelijk beleid verschilt in meerdere aspecten van de huidige ontwikkeling van onze maatschappij :

  • Een planetair bewustzijn : alle naties zijn – weliswaar op verschillende manieren – medeverantwoordelijk voor de toestand van onze planeet ;
  • Een visie op lange termijn : ieder van ons heeft een verantwoordelijkheid ten overstaan van de generaties die na ons komen ;
  • De aanvaarding van het voorzorgsprincipe : elke beslissing waarvan het effect vandaag niet wetenschappelijk kan worden geëvalueerd, moet worden uitgesteld tot een diepgaandere studie mogelijk is ;
  • Een grotere participatie : een actieve en verantwoordelijke betrokkenheid van de bevolking moet op alle niveaus worden verzekerd, gaande van de keuzes van elke dag tot de grote beslissingen die onder de bevoegdheid van de wereldleiders vallen.

Draagbaar

De alternatieven die duurzame ontwikkeling nastreven moeten zowel qua inhoud als qua vorm ook aanvaardbaar, haalbaar en verdraagbaar zijn voor de bevolking. Anders hebben ze geen enkele overlevingskans op lange termijn en zullen ze niet in staat zijn de verwachte veranderingen teweeg te brengen.